დოკუმენტები

14 ნოემბერი 2016

ქვე-პროექტი: ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანის სპორტული კომპლექსისა და გზის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის (RMDPS) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სოფელ მატანში არსებული სპორტული კომპლექსისა და გზის რეაბილიტაციას.
6 ოქტომბერი 2016

შესაბამისობის ანგარიში, მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა თბილისი – რუსთავის ურბანული კვანძი – მეორადი გზა მონაკვეთი 3 .

გარე მონიტორინგის სპეციალისტის მიერ მომზადებული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ სმგფ-მა განახორციელა განსახლების პროცედურები ADB SPS (2009) -ის მოთხოვნებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. (თბილისი – რუსთავის ურბანული კვანძის – მეორადი გზა მონაკვეთი 3)
22 სექტემბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი
განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: EIB/MIMP/W/NCB/17-2016
23 აგვისტო 2016

„ბათუმის სანაპირო ზოლის გამაგრებ”-ის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინასწარი კვლევის (IEE) განახლებული დოკუმენტი

„ბათუმის სანაპირო ზოლის გამაგრების“ პროექტის მთავარი მიზანია ბათუმის სანაპირო ზოლის ეროზიისაგან დაცვა. პროექტის განხორციელება დაგეგმილია აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარე მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვეტიციო პროგრამის ((SUTIP) მე-4 ტრანშის ფარგლებში.


19 აგვისტო 2016

სოფელ გერგეთში მისასვლელი საავტომობილო გზისა და გერგეთის სამებასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, რომელიც იწყება დაბა სტეფანწმინდაში მდინარე თერგზე არსებული საავტომობილო ხიდის მარცხენა სანაპიროდან და გადის სოფელ გერგეთში. ქვე-პროექტის ფარგლებში ასევე მოეწყობა გერგეთის სამებისაკენ მისასვლელი საფეხმავლო ბილიკი, სადაც ციცაბო ადგილებში მოეწყობა ბუნებრივი მასალის საფეხურები, ხის დასასვენებელი მერხები და განთავსდება მაჩვენებელი ნიშნები.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
29 ივლისი 2016

ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზემო ომალოში სანიაღვრე არხების მოწყობა

ქვე-პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ომალოს ცენტრალურ ნაწილში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა. ქვე-პროექტი განხორციელდება რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით.
29 ივლისი 2016

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ომალოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა სასტუმრო “სამზეოსთვის“

ქვე- პროექტი წარმოადგენს საჯარო–კერძო ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო პროგრამის ნაწილს და შემუშავდა შპს „სამზეო“–ს მხარდასაჭერად შემუშავდა. ქვეპროექტი ითვალისწინებს სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, სასმელი და გამდინარე წყლების სისტემის მოწყობას სასტუმრო „სამზეო“–თვის.
18 ივლისი 2016
მუნიციპალიტეტი: ყაზბეგი
დონორი: WB

დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსში შემავალი სამი შენობის - ისტორიული მუზეუმის შენობის, ალ. ყაზბეგის სახლ-მუზეუმისა და ნიკოლოზ ყაზბეგის (ალ. ყაზბეგის ბიძა) სახლის რეაბილიტაციას, ასევე მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობას.

8 ივლისი 2016

აუდიტორული დასკვნა

2016 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“, „Grant Thornton”, "KPMG" ის მიერ ჩატარდა ფონდის 2015 წლის საქმიანობის შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად, საქმიანობის ყველა მიმართულების მიხედვით, მიღებულია დადებითი შეფასება. წარმოგიდგენთ აუდიტორულ დასკვნებს ფონდისა (ორგანიზაციის) და შემდეგი პროექტების მიხედვით (იხილეთ ბმული):


21 ივნისი 2016

წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინასწარი ანგარიშები

წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია განხორციელდება ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის პროექტის (SWMP) ფარგლებში შვედეთის განვითარების სააგენტოს დახმარებით. მსოფლიო ბანკი მოქმედებს შვედეთის პროგრამული სატრასტო ფონდის მიერ უზრუნველყოფილი საგრანტო თანხის ადმინისტრატორის სახით.