დოკუმენტები

25 აგვისტო 2013

თბილისი-რუსთავის განსახლების სამოქმედო გეგმა

მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) მომზადდა თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის (მონაკვეთი 2) მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში.
13 აგვისტო 2013

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი ანგარიშის საჯარო განხილვა

2013 წლის 17 აგვისტოს 14:00 საათზე, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 150, მე-3 სართული) გაიმართება თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის (მე-2 სექცია) მოდერნიზაციის პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი შესწავლის ანგარიშის საჯარო განხილვა.
12 აგვისტო 2013

საქართველოს მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა,გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ნახევარწლიანი ანგარიშები

საქართველოს მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (ADB – ის სესხები 2655-GEO, 2879-GEO, 2880-GEO), მიზნად ისახავს ეფექტური, სანდო და ეკონომიური ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მომსახურების გაუმჯობესებას.
23 მაისი 2013

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

2013 წლის 24 მაისს 14 საათზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში (მისამართი: ქ. ქობულეთი, 6200, დავით აღმაშენებლის გამზირი N-141) გაიმართება ქ. ქობულეთის მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის და ოპერირების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.
19 ივნისი 2012

კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამა (RDP) - სოფელ დართლოს ურბანული რეგენერაცია - შემოკლებული განსახლების სამოქმედო გეგმა (RAP)

საქართველოს მთავრობა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ახორციელებს კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამას (RDP). სოფელ დართლოს ურბანული რეგენერაციის ქვეპროექტი ფოკუსირებული იქნება ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერაზე და კერძო სექტორის მიერ კახეთში ინვესტირების ხელშეწყობაზე.
7 ივნისი 2012

ცვლილება საკონკურსო წინადადებაში

სადრენაჟე/სანიაღვრე არხებისა და წყალსადენი სისტემების რეაბილიტაცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში
12 მაისი 2012

თბილისი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალის თბილისი-რუსთავის გზის III მონაკვეთის (თბილისი-ფონიჭალას) მშენებლობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის ფონიჭალა-რუსთავის საპროექტო მონაკვეთი იწყება თბილისი-წითელი ხიდის გზის მე-14 კმ-ის ბოძიდან 56 მ-ით უკან ანუ კმ 13+944-ზე, რომელსაც შეესაბამება პკ 105+00 და მთავრდება რუსთავის შესასვლელიდან 400 მ-ში კმ 20+550 -ზე და შეესაბამება პკ 171+00. საპროექტო ღერძი გატარებულია არსებული გზის მარჯვენა გვერდულზე. საპროექტო მონაკვეთის სიგრძე შეადგენს 6. 6 კმ-ს. საპროქტო ტრასის ფონიჭალა-რუსთავის მონაკვეთი მთლიანად გადის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და საპროექტო გზის ტრასის მიმართულება ემთხვევა არსებული თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის მიმართულებას. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს არსებული მარშრუტის მოდერნიზაციას 2 სავალი ზოლიდან 4 სავალ ზოლამდე.